Risk menažment predstavlja alat koji, lice koje završi kusr može efektivno da identifikuje kritične tačke u sistemu organizacije.